Aanmelden

Iedere ondernemer in Sint Willebrord die ingeschreven is bij de kamer van koophandel kan zich aan melden bij ondernemersvereniging Willebrord Promotion. Volgens de acte van oprichting behoud het bestuur het recht te beslissen omtrent toelating van de leden. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. Door aanvaarding van het lidmaatschap van de vereniging onderwerpen de leden zich aan de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede aan de door de vereniging gesloten en te sluiten overeenkomsten en besluiten

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Wanneer het lidmaatschap van in de loop van het jaar wordt beëindigd, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd. De contributie bedraagt € 180,- per jaar.